Archiv:Aukruger Döntjes

Aus Aukrug Geschichte Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Eegen Ansichten

De ole Hinnerk hett ganz un gar sien eegen Ansichten. Mennigeen kümmt mit em ni recht mit; awer lied'n mögt se em all gern.

Dat is Winterdag un koolt, un wenn Hinnerk langs de Dörpstraat geiht oder to Feld anstrewt, dennso geiht dat bi em jümmers in Zockeldraff. Fragst em: Minsch, Hinnerk, wat hest du dat eenmal hild! Hu löppst ja as'n Bessenbinder!". "Tja", seggt Hinnerk denn, "dat is vun wegen de Warms,de kannst denn beter hol'n!" Doar lett sik denn jo ok nix gegen inwenn'!

Man blots, uns Hinnerk löppt in' Sommer genau noch in Draff, un wenn't ok noch so hitt is. Du fragst em werrer: Hinnerk, du löppst ja noch jümmer in Draff, un dat bi düsse Hitten!"

"Tja", seggt Hinnerk denn, "tja jüst, dat gifft denn so'n köligen Tog üm de Näs!"

Geiht Hinnerk mal to Kroog, dennso bestellt he sik jümmers twee Kognak, un de Kröger mutt em de beiden Glaes mit'n mal bring'n. Dat irste Glas schütt Hinnerk sik in de holle Hand un rifft doarmit sien Achterkopp un sien Nack'n in. Den tweeten Kognak gütt he denn doarhen, Woneem vun Recht'ns wegen de irste ok henhür: no't Halslock rin. Du fragst em: "Hinnerk, wat makst du doar doch för'n Taeg?" Dennso antert Hinnerk: "Datdoo du ok man, denn verköhlst di ni!"

na G.Schlüter ut Inn