Bauernhöfe des Aukrugs (1950)

Aus Aukrug Geschichte Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Um 1950 werden von Magdalene Waltemathe 6 bis 7 Kühe mit der Hand auf der Weide von Heinrich Möller, Innien, gemolken

Die Liste der Bauernhöfe des Aukrugs von 1950 listet alle Betriebe über 10 Hektar auf.

Bargfeld

Bargfeld Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Harder, Johann (E) 60,03 22,35 22,- 6 20 -
Harder, Johs. (E) 68,80 25,50 28.70 8 21 -
Rathjen, Christine (E) 118,73 37,41 26,09 5 25 1
Rathjen, Ernst-Wilh. (E) 55,48 24,17 12,07 6 12 -
Rathjen, Wilhelm (E) 40,01 16,90 15,09 3 12 -
Voss, Hans (P) 92,79 40,37 47,18 8 31 -
Voss, Wilhelm (E) 16,89 7,- 6,64 2 7 -

Böken

Böken Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Asmus, Marie (E) 12,05 5,25 4,62 2 4 -
Behrens, Willi (E) 52,12 25,60 20,50 6 18 -
Behrens, Hans (E) . 23,95 10,50 11,- 2 8 -
Carstens, Hermann,(E) 47,- 23,50 17,50 4 15 1
Friedrich, Albert (E) , 18,80 5,- 1,55 0 3 1
Glindemann, Claus (E) 79,30 34,40 29,10 7 19 -
Gloy, Hans (E) 27,10 12,50 9,- 3 7 -
Gloystein, Hans-Herrn. (E) 16,80 8,70 7,- 2 6 -
Grewe, Paul (E) 17,10 6,65 8,20 3 6 -
Hans, Johann (E) 27,30 9,- 13,50 4 10 -
Heeschen, Herrn. (E) 18,35 7,25 8,77 2 7 -
Hochstein, Hinrich (P) 57,75 27,25 25,40 5 18 1
Hoffmann, Heinrich (E) 16,10 6,75 6,50 2 v7 -
Kütemann, Heinrich (E) 37,- 12,50 20,70 3 13 -
Lahann, Heinrich (E) 35,20 13,75 14,- 3 8 -
Lahann, Johannes (E) 41,85 19,50 16,50 5 10 -
Lehmann, Friedrich (E u. P) 11,14 4,81 4,39 2 3 -
Lehmann, Kurt (P) 11,- 5,50 4,85 1 5 -
Lohse, Johs. (E) 22,30 7,60 7,50 2 7 -
Lüthje, Johs. (E u. P) 13,10 7,- 4,60 2 4 -
Lüthge, Otto (E) 27,50 15,- 6,50 3 5 -
Müller, Max (E u. P) 32,70 17,70 13,50 3 11 -
Rathjen, Hermann (E) 13,60 5,80 5,70 2 7 -
Rehm, Willi (E) 17,30 8,25 8,- 2 6 -
Reimers, Johs. (E u. P) 15,87 7,05 5,49 3 5 -
Reimers, Willi (E) 35,85 11,50 14,64 3 7 -
Runge, Hans (E) 81,73 27,30 40,98 9 17 -
Rohwer, Joachim (E) 57,50 30,- 22,- 6 13 1
Schmuck. Willi (P) 28,20 10,20 11,50 - 9 1
Sieling, Walter (E) 15,70 6,50 5,50 2 4 -
Steffen, Willi (E u. P) 16,60 6,75 6,85 3 3 -
Struve, Hinrich (E) 52,50 20,25 27,50 5 13 -
Struve, Werner (E) 27,- 11,- 8,50 2 6 -
Wiebold, Oskar (E) 38,80 18.30 17,- 2 11 -

Meezen

Meezen Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Ebeling, Heinrich (E) 223,10 3,50 8,- 3 2 -
Thams, Hans-Heinrich (E) 489,41 93,- 96,23 20 61 2

Bünzen

Bünzen Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Albert, Ida (E) 13,01 6,38 3,90 3 4 -
Carstens, Anni, Ww. (E) 82,67 25,75 22,19 5 15 -
Carstens, Christian (E) 49,93 19,96 17,01 5 11 -
Carstens, Lene (E) 51,30 17,05 15,23 4 10 -
Frahm, Theodor (E u. P) 131,53 58,93 52,75 30 25 1
Harms, Claus (E) 124,84 30,77 25,91 6 22 1
Harms, Johannes (E) 63,18 22,- 28,- 5 14 -
Hell, Berta (E) 27,96 12,30 14,20 4 11 -
Holm, Johann (E) 96,12 33,50 36,10 5 19 -
Horstmann, Wilh. (E) 30,65 10,20 16,69 2 7 -
Koopmann, Richard (E) 16,95 8,62 6,40 2 4 -
Looft, Elise (E) 35,39 15,- 12,90 3 8 -
Rohwer, Claus (E) 20,- 9,- 8,45 2 6 -
Timm, Marta (E) 119,80 43,90 35,16 9 16 1
Witt, Detlef (E u. P) 46,27 20,20 21,27 2 14 1

Homfeld

Homfeld Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Dierks, Adolf (E) 19,16 7,- 10,06 3 8 -
Gloy, Johannes (E) 17,16 7,25 8,44 2 7 -
Heeschen, Mary (E) 75,53 32,25 27,03 8 18 -
Henning, Hans (P) 140,58 39,- 35,50 11 24 1
Kaak, Christian (P) 65,30 27,75 29,25 7 17 -
Kahlke, Claus-Herrn. (E) 65,15 29,50 18,02 7 12 -
Lüthge, Richard (E) 12,57 6,57 5,58 2 4 -
Peters, Anna (E) 13,95 8,- 4,50 2 4 -
Rathjen, Hans Jak. (E) 45,18 19,75 19,73 4 15 -
Rathgen, Friedrich (E u. P) 96,54 24,50 38,- 9 16 -
Rathjen, Paul (E) 140,- 35,50 30,45 7 20 -
Rathjen, Willi (E u. P) 10,76 6,12 3,75 2 6 -
Rathjen, Martha (E) 222,63 50,50 46,25 9 26 -
Wilde, Karl (V) 153,56 42,- 49,25 8 27 1

Innien

Innien Gesamt-
größe
ha
Acker

ha
Dauer-
grünland
ha
Pferde
üb. 2 Jahre
Milch-
kühe
Trecker

Behm, Hans (E u. P) 246,35 26,62 25,33 5 10 -
Behrens, Hans I (E) 61,43 29,- 26,83 5 20 -
Behrens, Hans II (E) 72,78 27,- 24,23 6 19 -
Butenschön, Hans (E) 21,69 8,25 11,86 2 9 -
Butenschön, Heinr. (E) 10,70 4,42 4,52 1 6 -
Carstens, Ernst (E) 37,80 17,01 18,25 4 10 -
Gloy, Henning (E) 51,30 22,- 16,- 4 12 -
Möller, Heinrich (E u. P) 60,82 29,- 23,15 0 19 1
Prieß, Wilhelm (E) 25,15 9,60 13,- 3 10 -
Rathke, Werner (E) 14,15 7,25 4,10 2 7 -
Schröder, Johann (E u. P) 23,37 -,87 22,25 3 4 -
Siem, Gustav (E) 13,20 - 12,70 - 5 -
Thun, Hans (E) 88,80 25,- 23,20 5 16 -
Voss, Hans (E) 10,06 3,20 5,40 1 3 -
Witt, Fritz (E) 27,47 10,70 14,26 3 10 -